028 62884688

Hội nghị Thương mại Khởi nghiệp Hàn Quốc 2008

Ngày: 28 tháng 11, 2018

Đơn vị tổ chức:  Inspra, Đại học Hannam, Đại học Hanbat

Hỗ trợ thực hiện: BIZWELL

Địa điểm: Khách sạn Saigon Prince

Số lượng công ty Hàn Quốc: 6

Hoạt động: Trao đổi thương mại, Nghiên cứu thị trường, Tọa đàm

Số buổi nói chuyện Trade: 17

Kết quả đàm phán thương mại: 552.000 USD