028 62884688

Giáo Dục và Đào Tạo

Thiết lập hệ thống hỗ trợ trao đổi công nghệ

  • Chuyển giao công nghệ và đàm phán thương mại hóa công nghệ, môi giới giao dịch, hòa giải, hợp đồng, thiết lập hệ thống hỗ trợ quản lý theo dõi
  • Phân tích kỹ thuật và đánh giá tính khả thi thương mại hóa
  • Nghiên cứu thị trường chuyển giao công nghệ, nghiên cứu nhu cầu, marketing và phát triển thị trường, hỗ trợ chiến lược gia nhập thị trường
  • Quảng bá công nghệ ở nước ngoài, nhượng quyền, hỗ trợ kinh doanh nhượng quyền
  • Hỗ trợ giao dịch công nghệ, hợp tác kinh doanh thương mại hóa và thiết lập và sử dụng các kênh hợp tác