028 62884688

Dự Án Bất Động Sản

A. Dự án đầu tư

– Dự án đầu tư phát triển “Hannam Officetel”

– Dự án đầu tư phát triển “Căn hộ V-STAR”

– Dự án đầu tư phát triển “Bizwell Business Center”

Căn hộ V-STAR 

 

B. PM tư vấn dự án phát triển bất động sản

– Công ty TNHH Thành Công (Công ty liên kết E-Land Group) PM tư vấn dự án phát triển căn hộ

-Công ty TNHH Xây dựng Dongkwang Tư vấn PM Dự án Đầu tư Phát triển Bất động sản Việt Nam

-Tư vấn PM cấp phép phát triển trường quốc tế GIS

-Công ty TNHH Welcron Tòa nhà Văn phòng Thực hiện Tư vấn Nghiên cứu Thị trường Kinh doanh

 

HAN NAM OFFICETEL 

 

BIZWELL BUSINESS CENTER