028 62884688

Chương Trình Tư vấn Marketing Thị trường miền nam Việt Nam năm 2016

Thời gian: 22.12.2016

Đơn vị tổ chức:Tổ chức Hỗ trợ Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Hàn Quốc – VP Hỗ trợ XK Hà Nội

Hỗ trợ thực hiện: Bizwell

Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh

Quy mô đoàn: 5 Doanh nghiệp

Nội dung hoạt động: Hoạt động tư vấn xuất nhập khẩu, tìm kiếm nhà phân phối, khảo sát thị trường, …

Tổng số lượt gặp gỡ: 14

Tổng giá trị gặp gỡ: 569,800 usd