028 62884688

Nghiên cứu thị trường (tổng quát, chuyên ngành, chuyên sâu)

Nghiên cứu sản phẩm

Đặt phương hướng nghiên cứu thông qua việc học và xem xét sản phẩm một cách kỹ lưỡng

 

Lập kế hoạch

Thiết lập kế hoạch điều tra khảo sát thị trường bằng cách lắng nghe phản ánh và nhu cầu của khách hàng về sản phẩm

 

Điều tra Online/ Offline

  • Online: thông qua các báo cáo, tạp chí..,
  • Offline: khảo sát gía cả, tham vấn, phiếu khảo sát, phỏng vấn…)

 

Phân tích đưa ra kết quả

Phân tích một cách toàn diện và chuyên nghiệp về kết quả điều tra

 

Đề xuất chiến lược phù hợp

Đưa ra chiến lược xúc tiến phù hợp cho khách hàng dựa trên việc phân tích kết quả điều tra