028 62884688

Hỗ trợ Nhóm hỗ trợ khởi nghiệp của Đại học Dankook năm 2020

Ngày: 17 tháng 11 năm 2020

Phương thức: Hội thảo trực tuyến

Đơn vị tổ chức: Nhóm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đại học Dankook

Hỗ trợ thực hiện: Bizwell

Thực hiện nghiên cứu phát triển thị trường và soạn bài giảng đào tạo online cho các công ty thuộc Nhóm hỗ trợ khởi nghiệp của Đại học Dankook muốn gia nhập thị trường Việt Nam (Nghiên cứu thị trường cho 14 công ty Hàn Quốc, soạn bài giảng chuyên môn, soạn tài liệu giới thiệu doanh nghiệp bằng tiếng Việt)

  • Bài giảng chuyên môn 1: Jo Hyung-taek, CEO của Bizwell
  • Bài giảng chuyên môn 2: Viện trưởng Kim Seok-woon, Viện Nghiên cứu Kinh tế Việt-Hàn